اطلاعیه سایت


در انتخاب و چینش مطالب سایت هیچ دخالت انسانی وجود ندارد و تمامی فرآیندها توسط موتور هوشمند مدیریت می شوند.

در صورتی که مطلبی مخالف ارزش ها و قوانین و اعتقادات کشور عزیزمان ایران می باشد لطفا ما را با خبر سازید.

محصولات سایت

ads-1

خرید توضیح

http://www.iranava.net/wp-content/uploads/2013/11/line.gif

1384506439

خرید توضیح

http://www.iranava.net/wp-content/uploads/2013/11/line.gif

بن خواروبار بیمه تامین اجتماعی

چگونگی دریافت مستمری از تامین اجتماعی

مستمری بازنشستگی

پرداخت مستمری بازنشستگی وتامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که ، درقبال دریافت حق بیمه دردوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین وارائه خدمات درمانی به آنان وخانواده هایشان را ،در دوران بازنشستگی، برعهده می گیرد.

      شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی :     بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی ( 60 سال تمام برای مردان و 55 سال تمام برای زنان )می رسند ، در صورتیکه حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرردر سن یاد شده را دارا باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا تاریخ 14/7/81 ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، یک سال به این سابقه اضافه میشود تا به بیست سال تمام برسد.به طوری که از 14/7/87 لغایت تاریخ 13/7/88 ، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 17 سال و از 14/7/88 لغایت 13/7/89 ، 18 سال خواهد بود .         چند نکته مهم:      در صورتی که بیمه شده 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگی برای مردان 50 سال وبرای زنان 45 سال تمام خواهد بود.      درصورتیکه بیمه شده(مرد یا زن ) دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی کند.     زنان بیمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 42 سال سن ، مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته باشند ،میتوانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.     درخواست بازنشستگی بعهده بیمه شده است و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهدکه بیمه شده را بازنشسته نماید، مگردرمواردی که بیمه شده مرد دارای 65 سال تمام وبیمه شده زن دارای 60سال تمام یا بیشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ بازنشستگی داشته باشد.تنها در اینصورت است که کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست نماید . لازم به ذکر است مقررات و ضوابط دیگری در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور ، جانبازان و آزادگان ،پیش از موعد کارکنان دولت و... وجود دارد که متقاضیان جهت کسب اطلاعات دقیق تر می توانند به آخرین شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه نمایند.           روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی:     میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از 35/30 (سی وپنج سی ام ) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید .
منظور از متوسط مزدیاحقوق بیمه شده ،مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عددبیست وچهار است.
        مدارک لازم برای ارائه درخواست بازنشستگی :      اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه بیمه شده      اصل وتصویر کارت ملی      فرم تکمیل شده در خواست بازنشستگی      اصل وتصویرصفحات شناسنامه افراد تحت تکفل      اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل      اصل وتصویر سند ازدواج

 

مستمری از کارافتادگی

حمایت مستمراز بیمه شدگانی که درمعرض آسیبهای جسمی ومالی قرارمیگیرند یکی از مهمترین کارکردهای نظام بیمه های اجتماعی است .چنانچه براثرحادثه یا بیماری، قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد ونتواند درآمد قبلی خودراکسب کند، سازمان تامین اجتماعی وی را تحت پوشش حمایتهای خود قرارمیدهد

      شرایط لازم برای درخواست مستمری از کار افتادگی :     سازمان تامین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار ، مورد حمایت قرار میدهد، چنانچه بیمه شده ای بر اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری عادی، آسیب دیده و توانائی خود را حسب نظر کمیسیونهای (پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی ) بصورت کامل از دست بدهد ، درچارچوب قانون وبا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. در این صورت مستمری ، تنها به بیمه شده ای تعلق میگیرد که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد وظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد.         نحوه رسیدگی به خواست های مستمری از کار افتادگی :     بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج ، توانائی خود را بصورت کامل و یا جزئی از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی ، به کمیسیون پزشکی معرفی خواهد شد. این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می نماید و مراتب را به شعبه ذیربط اعلام می کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی ، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود.         اگر درصد ازکارافتادگی بیمه شده بین 10 تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد ، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت .     اگر میزان کاهش توانائی انجام کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین 33 تا 66 درصد باشد ، در صورتیکه صدمه وارده به بیمه شده براثرحوادث ناشی از کار باشد ، ازکارافتاده جزئی شناخته میشود.     اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی 66 درصد یا بیشتر از 66درصدتوان کاری خود را ازدست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد ، چه براثرحوادث و بیماریهای عادی باشد،بیمه شده ازکارافتاده کلی شناخته میشود.     نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی کلی :     میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد.
میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه شده ، ازطریق ضرب کردن 30/1 ( یک سی ام ) مزد یا حقوق بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه وی محاسبه میشود. که در هر حال ، مستمری تعلق یافته به بیمه شده ازکارافتاده کلی نباید کمتر از میزان حداقل مستمری در سال مورد نظر باشد.         نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی جزئی :     میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی از طریق ضرب کردن درصد ازکارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی وی محاسبه میشود.         نحوه محاسبه میزان غرامت مقطوع نقص عضو :     میزان غرامت مقطوع نقص عضو نیز معادل 36 برابر مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ضربدر درصد ازکارافتادگی است . مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو بطور کلی به بیمه شده پرداخت میشود.         تعریف مزد یا حقوق متوسط ماهانه (برای محاسبه میزان غرامت)     در تمام موارد ، مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به ازکارافتادگی) ، ضربدر 30 ، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به ازکارافتادگی)         مدارک لازم برای برقراری مستمری ازکارافتادگی :      نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر      تصویر شناسنامه      تصویر کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل      تصویر سند ازدواج

مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایتهای سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر سر پرست خانواده به   بازماندگان واجد شرایط وی ، ارایه می شود.     شرایط لازم برای دریافت مستمری بازماندگان:      در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته یا از کار افتاده کلی به بازماندگان واجد شرایط وی مستمری تعلق خواهد گرفت.     در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار ویا بیماری حرفه ای  ، بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه ،برای بازماندگان واجد شرایط وی، مستمری برقرار خواهدشد.     در صورت فوت بیمه شده براثر حادثه یا بیماری های عادی (غیر ناشی از کار ) ، حمایت از بازماندگان وی تابع شرایط خاصی است.     برخی از این شرایط عبارتند از:     بیمه شده فوت شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال را پرداخت کرده باشد ، مشروط بر آن که 90 روز حق بیمه در آخرین سال حیات او پرداخت شده باشد ، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری می شوند .     در صورت عدم احراز شرایط فوق:     در صورتی که بیمه شده متوفی بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد ، بازماندگانش مشمول دریافت مستمری قرار می گیرند.     در صورت فوت بیمه شده ای که تاریخ فوت وی پس از 10/5/1354 (تصویب قانون تامین اجتماعی ) واقع شده و بازماندگان وی تا تاریخ 20/11/86 (تاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره 3بند3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی ) به هر علت از مستمری یا غرامت مقطوع فوت بهره مند نشده باشند ، چنانچه بیمه شده متوفی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال باشد،بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی ) و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون ( به منظور تسهیم مبلغ مستمری میان بازماندگان واجد شرایط ) را خواهند داشت .      چنانچه فوت بیمه شده متوفی از تاریخ 20/11/86 به بعد واقع شده باشد و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال نزد سازمان تامین اجتماعی باشد ، بازماندگان واجد شرایط وی به ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت غرامت مقطوع فوت معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت را به طور یک جا وبه نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامین اجتماعی را  خواهند داشت.     شرایط برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر مرد:     در صورت فوت مردان بیمه شده یا مستمری بگیرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی،بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند مستمری  بازماندگان دریافت کنند:     عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است .چنانچه همسر متوفی، شوهر اختیار نماید (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرایط خاصی ، مجدداً مستمری وی برقرار خواهد شد.

شایان ذکر است ، مستمری بگیران بازنشسته ویا از کار افتاده کلی زن مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط قانونی وبا رعایت سهام مقرر در ماده 83 قانون ، می توانند به عنوان همسر بیمه شده متوفی علاوه بر مستمری خود ، از مستمری بازماندگان نیز برخوردار شوند

          فرزندان ذکور متوفی ، در صورتیکه سن آنان کمتر از هجده سال باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشندیا به علت بیماری یا نقص عضو ،طبق نظر کمیسیون پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ) قادر به کار نباشد.     فرزندان اناث متوفی مادام که شغل و شوهر اختیار نکرده باشند     لازم به ذکر است ، در صورت فوت مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده اند ، فرزندان آنان می توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری تواما استفاده نمایند.     پدر ومادر متوفی، در صورتیکه تحت تکفل وی بوده وسن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند .     شرایط برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه شده یا مستمری بگیر زن:   در صورت فوت زنان بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی،  بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط زیر می توانند مستمری بازماندگان دریافت کنند:     شوهر متوفی ، در صورتیکه تحت تکفل زن بوده وسن او از 60 سال بیشتر باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده کلی باشد ودر هر حال از سازمان مستمری دریافت ننماید.     فرزندان ذکور متوفی در صورتیکه سن آنان کمتر از هجده سال باشد ، یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی پزشکی مربوطه قادر به کار نباشند.     فرزندان اناث متوفی مادام که شغل و شوهر اختیار نکرده باشند     لازم به ذکر است ، در صورت فوت مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده اند ، فرزندان آنان می توانند با رعایت سایر شرایط از هر دو مستمری تواما استفاده نمائید.     پدر ومادر متوفی، در صورتیکه تحت تکفل وی بوده وسن پدر بیش از 60 سال و سن مادر بیش از 55 سال باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند       نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان :     میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ،مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد . (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد30است)     چند نکته :     مجموع مستمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند . هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند ، سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود ودر این صورت اگر یکی از آنان فوت شود یا شرایط دریافت مستمری را از دست دهد ، سهم بقیه بازماندگان به نسبت مشخص شده افزایش می یابد.     مستمری استحقاقی متوفی ،مستمری حین فوت اوست. در مورد بیمه شدگانی که براثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی آنان معادل مستمری خواهدبود که برای بیمه شده از کار افتاده کلی برقرار می شود.     حمایت های قانونی سازمان تامین اجتماعی برای بازماندگان  تنها منحصر به مستمری ماهیانه نیست . برخورداری از خدمات  بهداشتی ودرمانی ، دریافت بن (کالابرگ) ،کمک هزینه مسکن ، کمک هزینه همسران متکفل فرزند، کمک هزینه اولاد وعیدی از دیگر خدماتی است که به بازماندگان بیمه شدگان ومستمری بگیران متوفی ارایه می شود .     حداقل مستمری بازماندگان آن دسته ار بیمه شدگان که فاقد شرایط مقرر در بند 3ماده 80 قانون بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیست سال بوده اند (چنانچه فوت آنان پس از 10/5/54 واقع شده و بازماندگان واجد شرایط آنان تا 20/11/86 به هر علت از مستمری یا غرامت فوت بهره مند نشده باشند ) طبق فرمول زیر محاسبه می شود :      

حداقل دستمزد سال فوت*سنوات پرداخت حق بیمه

حداقل مستمری پرداختی=

 

30

    بیمه شدگانی که فوت آنان قبل از تاریخ 20/11/86 واقع شده ، حداقل دستمزد سال 86 ملاک محاسبه می باشد     نکته : میزان کمک های جنبی از قبیل کمک هزینه حق اولاد ، کمک هزینه همسران متکفل فرزند ، عیدی ، کالابرگ و حق مسکن این دسته از مستمری بگیران همانند سایر بازماندگان خواهد بود .     نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:     سهم همسر متوفی معادل 50% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد .     سهم هر فرزند متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی است ودر صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .      سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود.     مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان :     گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.     اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط     اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی     قیم نامه یا گواهی رشد     گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال     صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد ازکارافتادگی فرزندان یا پدر و مادرویا شوهر (در صورت لزوم)     مدارک کفالت پدرومادر     تأئید مراتب حادثه توسط واحد اجرایی طبق ضوابط ومقررات ، در صورتیکه فوت بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کارباشد     اصل وتصویرانحصاروراثت (ارائه این مدرک درابتدای برقراری مستمری الزامی نمی باشد اما لازم است حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ فوت ارائه گردد)


منبع : http:[slash][slash]mostakhdeman[dot]blogfa[dot]com[slash]post[slash]282
بازديد : 116
خرداد 30م, ۱۳۹۰
برچسب ها: سابقه پرداخت ,مستمری بازماندگان ,میزان مستمری ,صورت فوت ,کمیسیون پزشکی ,واجد شرایط ,فوت بیمه ,بازماندگان واجد ,مستمری استحقاقی ,کار افتاده ,مستمری ازکارافتادگی ,مستمری بگیر ,غرامت مقطوع ,تحت تکفل ,نقص عضو ,برقراری مستمری ,محاسبه میزان ,دریافت مستمری ,تأمین اجتماعی ,ازکارافتادگی کلی ,وقوع حادثه ,بازماندگان واجد شرایط ,نحوه محاسبه میزان ,نظر کمیسیون پزشکی ,سال سابقه پرداخت ,محاسبه میزان مستمری ,سازمان مستمری دریافت ,حقوق متوسط ماهانه ,میزان مستمری ازکارافتادگی ,حداقل سابقه پرداخت ,احراز شرایط قانونی ,
نظرات: